Mae’n ddrwg gennym, nid oes gennym unrhyw gyfleoedd gwaith ar hyn o bryd. Gwiriwch yn ôl yn fuan.

Arweinydd Ymrwymiad Cymunedol a Gwirfoddoli

Cyflog – £ Cyflog Byw (tua £ 17,500 p.a.)

Lleoliad – Powys, yn ddelfrydol yn y cartref

Llawn amser – 37.5 yr wythnos (bydd angen rhywfaint o hyblygrwydd mewn oriau ynghyd a  rhywfaint o waith gyda’r nos ac ar benwythnosau)

Mae hwn yn gontract 12 mis o fis Ionawr 2021

 

Mae Tir Dewi yn elusen sy’n gweithredu mewn rhan fwyaf o Gymru ac sy’n darparu cefnogaeth i ffermwyr sy’n profi anawsterau trwy Linell Gymorth rhadffôn a chymorth ar y fferm. Rydym yn darparu ein cefnogaeth yn gyfan gwbl trwy wirfoddolwyr ac yn gweithio’n agos mewn partneriaeth â sefydliadau eraill sy’n ymwneud â’r gymuned ffermio. Ym mis Gorffennaf 2020, estynnodd Tir Dewi i wasanaethu  ym  Mhowys ac rydym bellach yn cynllunio ar ddatblygu ein  gwirfoddolwyr a’n gallu i ddarparu cymorth  ym Mhowys trwy’r rôl hon.

 

Byddwch yn gweithio gyda’r tîm presennol i:

 • Ddatblygu dealltwriaeth o’r gefnogaeth a roddwn i ffermwyr a’u teuluoedd. Dod i adnabod y tîm gwirfoddol presennol ym Mhowys (4 o bobl ar hyn o bryd).
 • Dyfeisio a darparu cynllun i adeiladu gallu o fewn y tîm trwy recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr newydd, gan gysylltu â Chydlynwyr Gwirfoddolwyr mewn rhannau eraill o Tir Dewi.
 • Cyfarfod ag arweinwyr cymunedol, rhanddeiliaid a phartneriaid ym Mhowys er mwyn hyrwyddo’r angen am wirfoddolwyr.
 • Arwain ymgyrch cyfryngau cymdeithasol i ddenu gwirfoddolwyr newydd.
 • Cadwch gofnodion ac ysgrifennwch adroddiadau.
 • Adeiladu grwpiau gwirfoddol hunangynhaliol ledled y sir.
 • Cydweithredu â thimau eraill ledled Cymru i sicrhau safonau cyson o ran darparu gwasanaethau a chyfrannu at gyfeiriad datblygu gwasanaeth.

 

Manyleb Person:

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol:

 • Cefndir yn y gymuned ffermio neu o leiaf empathi tuag at y diwydiant ffermio.
 • Angerdd ar gyfer cymunedau lleol, ffermio a chefnogi’r rhai ag anghenion.
 • Byddai rhywfaint o brofiad o wirfoddoli yn ddefnyddiol.
 • Y gallu i gyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg.
 • Sgiliau cyfathrebu perswadiol, empathi cryf. Hyfedredd wrth ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol.
 • Y gallu i deithio’n annibynnol (nodwch, bydd rhywfaint o weithio ar ei ben ei hun).
 • Wedi’i leoli ym Mhowys. Byddai’r gallu i weithio gartref yn ddefnyddiol.
 • Hunan-gymhelliant, yn hunan-drefnus.

 

Sut i ymgeisio:

Cyflwynwch CV a llythyr eglurhaol yn nodi pam eich bod yn addas ar gyfer y swydd i gareth@tirdewi.co.uk erbyn 5pm ddydd Sul 18 Hydref 20

Style switcher RESET
Color scheme