Prosiect Intern

Swydd am gyfnod penodol o flwyddyn    Yn ddelfrydol yn Sir Gaerfyrddin neu Powys Llawn amser  –  Cyflog £17,500 y flwyddyn

Y Sefydliad

Mae Tir Dewi yn elusen sy’n darparu cymorth i ffermwyr sy’n cael anawsterau drwy linell gymorth rhadffôn a chymorth ar y fferm yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Rydym yn rhan o brosiect Cymru gyfan a ddaw ynghyd i chwilio am ffyrdd i gefnogi a datblygu economïau a chymunedau lleol.  Gan ffocysu ar y cymorth y mae Tir Dewi yn ei ddarparu, amcan y prosiect yw cefnogi pobl leol sydd â syniadau maent am eu rhoi ar brawf, a allai efallai ddod â phobl at ei gilydd i wneud rhywbeth i’r ardal.  Byddwn yn rhoi ffocws i ardal Powys.

Y Rôl

 • Cyfarfod gyda gwirfoddolwyr presennol Tir Dewi yng ngorllewin Cymru, ac asesu natur y cymorth presennol a ddarperir.
 • Cyfarfod ag arweinwyr cymunedol, rhanddeiliaid a phartneriaid ym Mhowys er mwyn cael syniad o natur y gefnogaeth sydd ei angen yno.
 • Cwmpasu’r ddarpariaeth bresennol – beth a ddarperir, gan bwy a sut.
 • Datblygu a rheoli ymgysylltiad drwy’r cyfryngau cymdeithasol er mwyn cefnogi’r prosiect.
 • Cydweithio â thîm Tir Dewi i gynllunio ar gyfer integreiddio’r prosiect newydd â’r gwasanaeth a’r seilwaith presennol.

 Manyleb yr Unigolyn:

 • Daw o gefndir y gymuned amaeth, neu bydd o leiaf ag empathi ag ef. Bydd yn frwd o blaid cymunedau lleol, amaethu a chynorthwyo rhai mewn angen.
 • Siaradwr Cymraeg sydd â sgiliau cyfathrebu empathig a darbwyllol.
 • Gallu i deithio’n annibynnol (sylwer, bydd gofyn i chi weithio ar eich pen eich hun).
 • Lleolir yn ddelfrydol yn ardal Sir Gaerfyrddin gyda mynediad i orllewin Cymru a Phowys. Byddai’r gallu i weithio o adref yn ddefnyddiol.
 • Unigolyn trefnus gyda hunan-gymhelliant.

Mae’r rôl hon i ddechrau ym mis Ionawr 2020 yn amodol ar gymeradwyaeth ariannol.

I wneud cais anfonwch lythyr (yn manylu pam eich bod yn addas ar gyfer y swydd) a CV at gareth@tirdewi.co.uk erbyn 5pm dydd Sul 3ydd Tachwedd 2019.

Swydd Ddisgrifiad

Cyflog – £17,550 (neu pro rata)

Oriau – hyblyg, hyd at 37.5 yr wythnos. Derbynnir ceisiadau gan unigolion sydd am weithio’n rhan-amser; dylid nodi hyn ar y cais.

Gwyliau – 20 diwrnod a gwyliau’r banc .

Atebol i – Swyddog Gweithredol

Mae hwn yn gontract 12 mis o fis Ionawr 2020

Tir Dewi

Mae Tir Dewi yn elusen sy’n darparu cymorth i ffermwyr sy’n cael anawsterau drwy linell gymorth rhadffôn a chymorth ar y fferm yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.  Rydym yn darparu cymorth gan wirfoddolwyr yn gyfan gwbl, ac yn gweithio mewn partneriaeth agos â chyrff eraill sydd ynghlwm wrth y gymuned amaeth.

Mae Tir Dewi wedi datgan ei amcan o ymestyn ei wasanaeth i Bowys ac mae’n dymuno gwneud arolwg o’i wasanaeth presennol, a chynnal ymgynghoriad cymunedol yn yr ardal darged er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn bodloni anghenion y gymuned amaeth yn 2020 a thu hwnt.

Llechi, Glo a Chefn Gwlad

Mae Llechi, Glo a Chefn Gwlad yn bartneriaeth o naw sefydliad trydydd sector lleol sy’n gweithio mewn gwahanol gymunedau ledled Cymru.  Daeth y partneriaid ynghyd i archwilio ffyrdd i gefnogi a datblygu’r economi a’r gymuned leol.  Amcan y prosiect yw cynorthwyo pobl leol sydd â syniadau y maent am eu rhoi ar brawf a allai:

 • Ddod â phobl leol ynghyd er mwyn gwneud rhywbeth er budd yr ardal
 • Atgyfnerthu’r cysylltiadau rhwng pobl a busnesau lleol yn yr ardal
 • Datblygu menter gymdeithasol newydd

Mae’r partneriaid yn ystyried yr ’economi’n sylfaenol’ yn arbennig (hynny yw’r pethau o ddydd i ddydd sydd eu hangen ar bob cymuned, megis bwyd, cartrefi, trydan, iechyd a gofal a thrafnidiaeth); pethau y mae’n rhaid iddynt fod ar gael yn lleol y dylai eu tarddiad hefyd fod yn lleol. Ychwanega Llechi, Glo a Chefn Gwlad at yr enghreifftiau niferus sy’n bodoli eisoes, a ddangosa y gall pobl berchnogi a datblygu ymrwymiad at eu heconomi lleol, a chael effaith gadarnhaol gyda’r cyfleoedd a’r sgiliau priodol.

Time to Shine

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn ymuno â rhaglen Time to Shine y Rank Foundation, a fydd yn golygu mynychu tri digwyddiad hyfforddi cenedlaethol gyda interniaid eraill o ledled y DU, a’r wyth intern Llechi, Glo a Chefn Gwlad arall.  Mae’n ofynnol i ddeilydd y swydd i fynychu’r digwyddiadau hyn (telir am yr holl dreuliau) a darparu adroddiadau i’r Rank Foundation.

Pwrpas y swydd:       

Rydym yn chwilio am bobl sydd â syniadau y maent am eu harchwilio neu ddatblygu er mwyn atgyfnerthu’r economi’n sylfaenol yn eu cymuned.  Mae hwn yn gyfle i rywun weithio gyda Thir Dewi am flwyddyn fel rhan o Llechi, Glo a Chefn Gwlad, a chymryd rhan mewn hyfforddiant a ddarperir gan y rhaglen Llechi, Glo a Chefn Gwlad.

Rydym yn rhagweld y bydd hyn yn cynnwys:

 • Cyfarfod gyda gwirfoddolwyr presennol Tir Dewi ac asesu natur y cymorth presennol a ddarperir, gan gynnwys dadansoddi cronfa ddata gwaith achos.
 • Cyfarfod ag arweinwyr cymunedol, rhanddeiliaid a phartneriaid ym Mhowys er mwyn cael syniad o natur y gefnogaeth sydd ei angen yno.
 • Cwmpasu’r ddarpariaeth bresennol – beth a ddarperir, gan bwy a sut.
 • Cadw cofnodion a llunio adroddiadau.
 • Datblygu a rheoli ymgysylltiad drwy’r cyfryngau cymdeithasol er mwyn cefnogi’r prosiect.
 • Cynllunio ar gyfer integreiddio’r prosiect newydd â gwasanaeth a seilwaith presennol Tir Dewi, gan gynnwys ymgysylltu â rhanddeiliaid, gwirfoddolwyr a’r cyfryngau cymdeithasol.

 Manyleb yr Unigolyn

 • Daw o gefndir y gymuned amaeth neu bydd o leiaf ag empathi ag ef.
 • Yn frwd am gymunedau lleol, amaethu a chynorthwyo rhai mewn angen
 • Siaradwr Cymraeg.
 • Meddu ar sgiliau cyfathrebu empathig a darbwyllol.
 • Gallu i deithio’n annibynnol (sylwer, bydd gofyn i chi weithio ar eich pen eich hun).
 • Lleolir yn ddelfrydol yn ardal Sir Gaerfyrddin gyda mynediad i orllewin Cymru a Phowys. Byddai’r gallu i weithio o adref yn ddefnyddiol.
 • Unigolyn trefnus gyda hunan-gymhelliant.

Cam 2

Yn dilyn cyfweliad cam 1 gyda Thir Dewi ar ddechrau mis Tachwedd, cynhelir cyfweliad cam 2 gyda’r ymgeisydd a chynrychiolwyr Tir Dewi gan yr ariannwr ar ddiwedd mis Tachwedd.  Os ceir llwyddiant yng ngham 2, dechreua’r gwaith ym mis Ionawr 2020.

Sut i wneud cais:

Anfonwch lythyr (yn manylu pam eich bod yn addas ar gyfer y swydd) a CV at gareth@tirdewi.co.uk  erbyn 5pm dydd Sul 3ydd Tachwedd 2019.

Style switcher RESET
Color scheme