Swydd Ddisgrifiad Cyd-drefnydd Gwirfoddoli

Y Sefydliad

Mae Tir-Dewi yn elusen sydd wedi bod yn darparu cymorth fferm yng ngorllewin Cymru drwy Linell  Gymorth Rhadffôn a gwasanaeth fferm i ffermwyr yn yr ardal dros y 4 blynedd diwethaf. Mae`r gwasanaethau yn cael eu darparu gan dîm o wirfoddolwyr sydd â phrofiad o, neu empathi gyda ffermio ac sydd wedi derbyn hyfforddiant priodol. Rydym wedi gweithio ar dros 200 o achosion yn darparu’r unig ffynhonnell o  gymorth i lawer o faterion roedd llawer o`n ffermwyr yn eu hwynebu, llawer a oedd mewn argyfwng.

Rydym bellach wedi sicrhau cyllid hirdymor drwy gronfa gymunedol y Loteri Genedlaethol a Chronfa cefn gwlad y tywysogion i greu gwasanaeth tebyg yn nhair Sir-Gwynedd, Conwy ac Ynys Môn yng Ngogledd Cymru.

Y Rôl

Fel cydlynydd gwirfoddoli, bydd gennych gyfrifoldeb am y rolau canlynol. Bydd ein Cydlynydd Gwirfoddolwyr presennol yng ngorllewin Cymru yn gallu cefnogi gyda llawer o hyn yn y cyfnod cynnar:

 • Arwain recriwtio’r tîm o wirfoddolwyr yn y rhanbarth.
 • Cynnal sefydlu pob gwiriad diogelu priodol ar gyfer y gwirfoddolwyr.
 • Trefnu a rheoli hyfforddiant gwirfoddolwyr, darparwyr mewnol a thrydydd parti.
 • Rheoli gweithgaredd gwirfoddolwyr, gan sicrhau bod yr holl wirfoddolwyr yn cymryd cymaint o ran â phosibl, hynny dibynnu ar eu sgiliau, eu profiad a’u parodrwydd i wirfoddoli.
 • Monitro, cefnogi ac ysgogi gwirfoddolwyr.
 • Helpu i adolygu a diweddaru polisïau a gweithdrefnau gwirfoddolwyr.
 • Creu a chynnal cofrestr leol o wirfoddolwyr.
 • Trefnu a llwyfannu cyfarfodydd gwirfoddolwyr i sicrhau bod arfer gorau yn cael ei gynnal ar draws y sefydliad.
 • Nodi bylchau yn y meysydd a`r ardaloedd sydd heb lawer o wirfoddolwyr gan gynnig hyfforddi i lenwi’r bylchau hyn.
 • Darparu a rheoli cefnogaeth i wirfoddolwyr, yn enwedig y rhai sy’n delio ag achosion anodd.
 • Hyrwyddo gwirfoddoli i Tir Dewi trwy strategaethau ac ymgyrchoedd recriwtio a chyhoeddusrwydd.
 • Trefnu rotas gwirfoddolwyr.
 • Sicrhau ad-daliad treuliau yn amserol ac yn gywir.
 • Cadw’r wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth a pholisi sy’n ymwneud â gwirfoddoli a gwnewch unrhyw addasiadau angenrheidiol i ddarparu ar gyfer newidiadau.
 • Monitro a gwerthuso gweithgareddau a chyfrannu at adroddiadau ar gyfer cyllidwyr ac ymddiriedolwyr.
 • Cynnal cronfeydd data a chyflawni unrhyw ddyletswyddau gweinyddol eraill.
 • Helpu i reoli presenoldeb Cyfryngau Cymdeithasol y sefydliad.
 • Datblygu perthnasoedd â darparwyr gwasanaeth perthnasol eraill i godi ymwybyddiaeth o Tir Dewi a’n galluoedd.

Y bwriad yw y bydd y rôl yn y Cartref ond y gellid darparu swyddfa ar gyfer yr ymgeisydd iawn pe bai angen.

Mae’r tîm yn Tir Dewi yn fach ac rydym yn chwilio am gydweithiwr a fydd yn cyfrannu at y sefydliad yn gyffredinol ac  yn ychwanegu at y dyletswyddau ffurfiol a amlinellir uchod. Mae llawer o’r rolau uchod bellach wedi’u sefydlu yng ngorllewin Cymru a byddwn yn rhannu’r profiad hwn gyda chi er mwyn eich cefnogi  a thyfu diwylliant tîm. Bydd cyfle sylweddol i’r Cydlynydd Gwirfoddoli i fod yn ddylanwadol ar draws yr elusen.

Manyldeb  Personol

Fel Cydlynydd Gwirfoddolwyr Tir Dewi fydd gennych brofiad o reoli timau gwirfoddolwyr neu eraill sy’n ymwneud â phrosiectau yn annibynnol ac wedi cyfrannu at reoli  sefydliad mewn ffordd lawn ac effeithiol.

Yn ddelfrydol, bydd gennych empathi gyda’n cymuned darged, ffermwyr a’u teuluoedd. Efallai eich bod o gefndir ffermio neu gymuned ffermio eich hun.

Y prif sgiliau fydd gennych chi:

 • Profiad o reoli neu gydlynu prosiectau a gwirfoddolwyr neu brofiad uniongyrchol trosglwyddadwy mewn rôl debyg.
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol yn Gymraeg a Saesneg ar draws yr holl gyfryngau gan gynnwys llafar, cyflwyniad, ffôn, e-bost a chyfryngau cymdeithasol.
 • Sgiliau rhyngbersonol cryf a’r gallu i ddelio ag ystod amrywiol o bobl.
 • Empathi gyda gwirfoddolwyr a dealltwriaeth o’u hanghenion.
 • Y gallu i ysbrydoli ac ysgogi eraill.
 • Y gallu i ddelio â gwybodaeth mewn modd cyfrinachol ac ymateb yn sensitif.
 • Byddwch yn drefnus iawn gyda sgiliau gweinyddol a TG da, a’r gallu i gynnal cofnodion a chynhyrchu adroddiadau ysgrifenedig ac ar lafar yn glir.
 • Y gallu i greu a chynnal cofnodion, ar bapur ac yn ddigidol ac i ddadansoddi gwaith er mwyn llywio’r broses o wneud penderfyniadau.
 • Y gallu i ddatblygu cysylltiadau ag asiantaethau eraill.
 • Agwedd hyblyg ac anfeirniadol tuag at bobl a gwaith.

Fel elusen, mae arnom angen cydweithiwr sydd â’r gallu i ymdopi ag adnoddau cyfyngedig, bachu  ar gyfleoedd ac i  feddwl yn greadigol. Bydd angen trwydded yrru lawn arnoch a defnyddio car  at ddibenion ymweld â sefydliadau a gwirfoddolwyr.

Mae Tir Dewi yn darparu gwasanaeth dwyieithog yn Gymraeg a Saesneg ac mae’n hanfodol eich bod chi’n siaradwr Cymraeg rhugl.

 Cyflog

Mae hon yn rôl ran-amser o 20 awr yr wythnos. Er y bydd hyblygrwydd o ran pan fydd yr oriau hyn yn cael eu gweithio, bydd angen rhywfaint o weithgaredd gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Yn gyfnewid am eich ymrwymiad rydym yn cynnig cyflog rhwng £ 10,000 a £ 12,000 y flwyddyn, yn dibynnu ar brofiad. Yn ogystal, mae cynllun pensiwn rhandaliad ac ad-delir costau teithio.

 I Ymgeisio

Anfonwch CV a llythyr eglurhaol at gareth@tirdewi.co.uk. Os oes gennych unrhyw gwestiynau na chânt eu hateb yn y ddogfen hon, ffoniwch 01348 837600. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Llun y 6ed o Ebrill.

Style switcher RESET
Color scheme